Dùng công nghệ để thực hiện Tổng điều tra dân số năm 2019

01/04/2019

Ngoài thu thập thông tin cơ bản, phục vụ xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2030, làm cơ sở chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Tổng điều tra dân số lần này sẽ điều tra điều kiện sinh hoạt cơ bản của các hộ dân cư

Theo ông Nguyễn Bích Lâm- Tổng cục Thống kê, Tổng điều tra dân số và nhà ở lần này sử dụng công nghệ thông tin ở tất cả các công đoạn, áp dụng phương pháp chọn mẫu phân tầng 2 giai đoạn, nhằm đảm bảo tính đại diện đến cấp huyện và tiết kiệm kinh phí.

Quy mô lấy mẫu điều tra chỉ chiếm 9% dân số cả nước, giảm 6% so với cuộc Tổng điều tra năm 2009, nhưng tính đại diện cao hơn nên đảm bảo chính xác hơn. Việc làm này này theo ông Lâm sẽ hạn chế tối đa viêc thu thập thông tin bằng phiếu giấy, thay vào đó là phiếu điện tử được điều tra viên thực hiện trên thiết bị cầm tay và phiếu điều tra trực tuyến trên mạng Internet.

Bằng cách điều tra như cấp mật khẩu để người dân trả lời thông tin khi tham gia điều tra trực tuyến online, sẽ giúp người dân không mất thời gian tiếp đón điều tra viên. Đây là cách làm của nhiều nước trên thế giới lâu nay.

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 với tổng kinh phí dự toán 1.514 tỷ đồng, được thực hiện với các nội dung: thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật, hôn nhân; mức độ sinh, tử và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Hoàng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.