Giới Tính


Chia sẻ với con chuyện giới tính như thế nào?

22/05/2019

Nói chuyện giới tính với con  Đây là vấn đề này vốn là điều khá tế nhị và khó nói Cần gạt bỏ quan niệm cũ về việc nói tới giới tính? Chẳng hạn như ý nghĩ: Trẻ con rất đơn sơ trong trắng, không...